P?ace w bran?y IT id? w g?r?, ale deficyt pracownik?w wci?? jest du?y

Bran?a IT z ka?dym kolejnym rokiem prze?ywa prawdziwy rozkwit. Informacje o stale wzrastaj?cych p?acach w?ród pracowników tego sektoru nie gasn?. Jest to jedna z lepiej rokuj?cych dziedzin, która pozwala na osi?gniecie ogromnych zarobków, doskona?ego rozwoju i niecodziennej satysfakcji. Jednak pomimo tak atrakcyjnych i oczywistych zalet, w bran?y IT wci?? brakuje pracowników, którzy b?d? mogli ?wiadczy? specjalistyczne, a czasami niszowe us?ugi w ró?nych jej ga??ziach.

P?ace w bran?y IT id? w g?r?, ale deficyt pracownik?w wci?? jest du?y

Wzrosty p?ac

Szczegó?owy raport przeprowadzony przez Grafton Recruitment & QiBit pokazuje, ?e nie ma co obawia? si? spadku p?ac w?ród informatyków. W ?adnym sektorze nie dosz?o do spadku, a wprost przeciwnie mo?na zauwa?y? znaczne wywindowanie wynagrodze?. Wynika to cz??ciowo z niedoboru warto?ciowych i wykszta?conych pracowników i konieczno?ci doceniania specjalistów, których aktualnie si? posiada. Wzrost wyp?at ma by? zach?caj?cy i przyci?gaj?cy dla nowych przedstawicieli bran?y. Du?e braki kadrowe mo?na zauwa?y? w?ród robotics process automation delevoperów, specjalistów drugiej i trzeciej linii wsparcia, fullstack i java developerów oraz specjalistów ds. bezpiecze?stwa systemów. Ma to realny wp?yw na wzrost ?rodków przeznaczonych na te stanowiska. Pracownicy tych sektorów mog? otrzyma? nawet do 40% wy?sze wynagrodzenie.

Przygotowanie firm na specjalistów IT

Proces rekrutacji i pozyskiwanie nowych pracowników ma du?e znaczenie dla rozwoju bran?y IT. W ka?dym roku pojawia si? na rynku pe?no nowych specjalistów, ale ich znalezienie nie jest takie ?atwe. Firmy musz? otwiera? si? na nowe technologie i zaawansowane rozwi?zania informatyczne. Co wi?cej, konieczne jest dokszta?cenie rekruterów, dla których informatyk powinien przesta? kojarzy? si? wy??cznie z Help Desk, albo ze zwyk?ym operatorem komputerowym czy administatorem. Kszta?cenie musi przebiega? na ka?dym etapie struktury firmy, niezale?nie od tego, czy jest ona zwi?zana z IT, czy jedynie wykorzystuje nowoczesne rozwi?zania do usprawnienia i automatyzacji swojej pracy.