Zmiany w stawce VAT w 2020 roku

Zmiany w stawce VAT ciekawi? nie tylko kupuj?cych, ale tak?e producentów i sprzedawców. Zapowiedziane modyfikacje s? odbierane w dwojaki sposób, niektórych ciesz?, innych martwi? i niepokoj?. Oczywi?cie wszystko zale?y od tego, jakie produkty nale?? do grona zainteresowania konkretnego odbiorcy. Jedno jest pewne, rok 2020 przyniesie wiele zmian, które odmieni? warto?? zakupów niejednego Polaka.

Co pójdzie w gór??

To, co niepokoi to znaczna zapowied? wzrostu cen niektórych artyku?ów. Fani ?ródziemnomorskiej kuchni b?d? nieco zawiedzeni, podobnie z mi?o?nikami smaków Indii. Wynika to z faktu, ?e znacznie w gór? pójd?, ju? wysokie ceny, owoców morza. Kraby, ostrygi, ma??e, krewetki, o?miornice, kawior itp., b?d? mia?a ceny znacznie wy?sze, poniewa? stawka podatku pójdzie w gór? a? o 15% i b?dzie w 2020 roku wynosi? 23%. Taki sam wzrost zanotuje lód ch?odniczy. Kmin, kurkuma, ga?ka muszkato?owa i inne przyprawy nieprzetworzone tak?e b?d? kosztowa? wi?cej. Stawka podatku zmieni si? z 5% na 8%.

Zmiany w stawce VAT w 2020 roku

Nie wszystko zdro?eje

Zmiany, które zapowiada rok 2020, a tak?e te, które pojawi?y si? ju? w tym roku, s? tak?e pozytywnymi krokami w celu poprawy sytuacji niektórych Polaków. Je?eli chodzi o produkty spo?ywcze, to uciesz? si? wszystkie osoby na diecie i u?ywaj?ce produkty homogenizowane. Artyku?y dietetyczne zmienia stawk? z 8 na 5%. W przeciwie?stwie do przypraw nieprzetworzony, przyprawy przetworzone staniej? i to znacznie, gdy? ich podatek nie b?dzie wynosi? 23%, ale tylko 8%. Zmniejszenie ceny b?dzie dotyczy? tak?e owoców cytrusowych i ukochanych przez wielu pistacji. Zmiany w stawce VAT mog? tak?e wp?yn?? na popraw? czytelnictwa. Czasopisma regionalne oraz ksi??ki, niezale?nie od no?nika b?d? mia?y podatek na poziomie 5%. Wcze?niej trzeba by?o liczy? si? z 23% vatem. Tak?e dzienniki i czasopisma drukowane i e-wydania b?d? mie? oprocentowanie 8%. Codzienne artyku?y takie jak kosmetyki, chleb czy ciastka tak?e b?d? mia?y ni?sze stawki. Tak?e klasyfikacja towarów b?dzie nieco inna i przejdzie na nomenklatur? scalon? CN.