Jak zdobywa? informacje w dzisiejszym ?wiecie

?yjemy w czasach, gdzie przekaz informacji jest niezwykle szybki, a wszystko to za spraw? mo?liwo?ci, jakie oferuje nam Internet i wszelkiego rodzaju urz?dzenia mobilne. Dawniej, je?li chcieli?my przekaza? komu? jak?? informacj?, musieli?my wys?a? list, poczeka? na odpowied? lub wybra? si? do tej osoby osobi?cie. To wszystko trwa?o zdecydowanie d?u?ej i potrzeba by?o czasu i odpowiednich dzia?a?, by dana informacja mog?a zosta? przekazana. Dzi? mamy telefony, jest Internet. Wszystko za?atwiamy niemal od r?ki, a informacja z jednego miejsca na ?wiecie do drugiego dociera wr?cz z pr?dko?ci? ?wiat?a.

Przekaz informacji

Dzi? u?ywamy telefonów i Internetu. To w?a?nie poprzez te dwa ?ród?a przekazujemy wszelkie informacje, zarówno te prywatne, jak równie? i te s?u?bowe. Chcemy zamówi? jedzenie, dzwonimy. Chcemy przekaza? koledze w pracy wa?ne informacje, wysy?amy maile, prowadzimy rozmow? przez telefon, przekazujemy informacje tekstowe za po?rednictwem portali spo?eczno?ciowych. Dzi? nie ma problemu, by dana informacja dotar?a w kilka chwil do kogo?, kto mieszka tysi?ce kilometrów od nas. Dzi? nie musimy oczekiwa? na odpowied? d?ugi czas, poniewa? niemal wszystko dostajemy od razu. ?yjemy w czasach, gdzie wszystko odbywa si? szybko i wci?? wymy?lane s? nowe technologie, które maj? za zadanie jeszcze bardziej unowocze?ni? i u?atwi? komunikacj? oraz przekaz informacji. Porównuj?c dzisiejszy ?wiat, a ?wiat jeszcze 30 lat temu, wszystko tak naprawd? wygl?da?o zupe?nie inaczej.

Jak zdobywa? informacje w dzisiejszym ?wiecie

Sk?d czerpa? informacje?

I tak, jak w przypadku przekazu informacji, tak równie? w kwestii ich zdobywania, to w?a?nie Internet jest dzi? pot?g?. Wcze?niej, aby wyja?ni? jakie? poj?cie, musieli?my wybra? si? do biblioteki lub skorzysta? z encyklopedii, któr? mieli?my w domu. Ka?d? informacj? trzeba by?o poszuka? w ksi??ce. A dzi?? Wystarczy w wyszukiwarce wpisa? potrzebne nam s?owo, a bez problemu uda nam si? trafi? na dziesi?tki stron, które na dany temat b?d? mia?y nam do przekazania wiele ró?norodnych informacji. Tak wygl?da wspó?czesny ?wiat. ?yjemy szybko, ale te? szybko wszystko mo?emy otrzyma?.