Co warto wiedzie? o depilacji laserowej?

Depilacja laserowa to popularny zabieg. Us?uga ta dost?pna jest w wielu gabinetach medycyny estetycznej oraz salonach kosmetycznych. Depilacja z wykorzystaniem lasera zalecana jest zw?aszcza kobietom, które borykaj? si? z problemem podra?nie? po depilacji tradycyjnej. Jest to równie? bardzo dobre rozwi?zanie dla Pa?, u których zauwa?alna jest tendencja do wrastania w?osów b?d? do powstawania stanów zapalnych. Depilacja laserowa to bardzo skuteczna metoda depilacji, dlatego wiele osób ch?tnie si? na ni? decyduje.

Przebieg zabiegu.

                Przed wykonaniem depilacji laserowej nale?y skonsultowa? ze specjalist?, który b?dzie wykonywa? zabieg. Udzieli on nam wa?nych informacji miedzy innymi o przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu oraz o rodzaju przygotowa? jakie trzeba b?dzie wykona?.

Co warto wiedzie? o depilacji laserowej?

W celu sprawdzenia reakcji skóry na podra?nienia zawsze przed w?a?ciw? depilacj? wykowana jest próba na jej niewielkim obszarze. Je?eli wszystko przebiegnie w?a?ciwie mo?na przyst?pi? do zabiegu. Osoba przeprowadzaj?ca depilacje dobiera odpowiedni? moc lasera i w?a?ciwy czas impulsu. ?wiat?o lasera poch?aniane jest przez znajduj?c? si? w mieszku w?osowym melanin?. Na skutek takiego dzia?ania melanina ulega zniszczeniu, a wraz z ni? zniszczony zostaje ca?y mieszek w?osowy. Ze wzgl?du na to, ?e w chwili wykonania depilacji laserowej niektóre w?oski znajduj? si? w fazie tak zwanego u?pienia, zabieg przez pierwsze pó? roku nale?y powtarza? ?rednio co miesi?c. W pó?niejszym okresie wystarczy umawia? si? na wizyt? najwy?ej raz do roku, oczywi?cie o ile istnieje taka konieczno??.

Po zako?czeniu zabiegu.

                Po dokonaniu zabiegu depilacji laserowej nale?y stosowa? si? do zalece? lekarza. Bezpo?rednio po zabiegu na obszarze, na którym wykonywana by?a depilacja, pojawia si? zaczerwienienie b?d? obrz?k. Tego rodzaju podra?nienia ust?puj? zwykle po up?ywie kilku godzin. Nale?y zwróci? szczególn? uwag? na to, aby przez okres kilku najbli?szych dni unika? takich czynno?ci jak: opalanie, korzystanie z sauny i basenu czy te? stosowanie gor?cych k?pieli.