Etapy produkcji papieru

Produkcj? papieru zapocz?tkowano w Chinach, uznawany by? za najwa?niejszy no?nik informacji. Do wytwarzania wykorzystywano wówczas jedwab i len – by? wi?c bardzo cennym wyrobem.

Wspó?czesna produkcja papieru

Pierwszym etapem jest dok?adne rozdrobnienie i usuni?cie wszelkich zanieczyszcze? z przygotowanych w?ókien. W?ókna celulozowe pozyskuje si? wiór i trocin pojawiaj?cych si? podczas obróbki drewna w tartakach. W kolejnych krokach materia? w?óknisty jest mia?d?ony, tworzy si? z niego tak zwan? pulp?, z której powstaje w?a?nie papier. Do powstania pulpy stosowane s? ró?ne metody – mechaniczne lub chemiczne. W ka?dym etapie produkcji papieru koniecznym jest stosowanie w?a?ciwych preparatów, których zadaniem jest odpienianie. Je?eli podejmie si? skuteczne dzia?ania maj?ce na celu zapobieganie tworzenia si? piany i ewentualne jej usuni?cie – ca?y proces produkcyjny przebiega znacznie szybciej.

Etapy produkcji papieru

W jaki sposób roztwarza si? w?ókna?

Do tego celu stosuje si? najlepszej jako?ci reagenty chemiczne, odpowiedzialne za zmi?kczanie ligniny w wyniku dostarczania ciep?a. Po rozpuszczeniu na skutek dzia?ania ?rodków chemicznych, poszczególne w?ókna rozdzielaj? si?. W zakres roztwarzania chemicznego wchodz? dwa procesy, które stosuje si? wymiennie: siarczanowy i siarczynowy. Pierwszy z nich jest zdecydowanie cz??ciej stosowany. Wynika to z o wiele wy?szej wytrzyma?o?ci na ewentualne uszkodzenia w?ókien celulozowych. Mo?liwe jest równie? odzyskanie w tej drodze zastosowanych naturalnych surowców, co wp?ywa na dzia?ania wspomagaj?ce ochron? ?rodowiska. W procesie siarczynowym wykorzystuje si? natomiast roztwór ditlenku siarki wspomagany zasadami, na przyk?ad wapniowymi. Po zabiegach roztwarzania, nast?puje flotowanie i bielenie – po tych wszystkich zabiegach powsta?a masa celulozowa jest przetwarzana w papiernicz?. Oczywi?cie konieczne jest dodawanie do niej ulepszaczy, które wp?ywaj? na ostateczn? jako??. S? to ró?nego rodzaju ?ywice, woski, barwniki, wype?niacze, czy ?rodki czyszcz?ce i emulgatory.