W czym tkwi fenomen sushi

Sushi, mimo szerokiej popularyzacji tej potrawy w Polsce, nadal jest uwa?ana za bardzo egzotyczne jedzenie. Uleg?o to jednak du?ej zmianie w ostatnich czasach. Nawet w mniejszych miejscowo?ciach mo?emy zobaczy? i odwiedzi? coraz wi?cej restauracji, w których serwuje si? ten specyfik. W czym tkwi jego fenomen?

Niepowtarzalny smak

Je?eli zapyta?oby si? mi?o?ników sushi, dlaczego lubi? t? potraw?, wielu z nich powie, ?e jest to niepowtarzalny smak. Surowa ryba w po??czeniu orientalnymi dodatkami sprawi, ?e doznamy wielu fantastycznych dozna? smakowych, których nie spotkamy w innych kuchniach ?wiata. Wielu ekspertów uwa?a, ?e sushi jest jedn? z potraw, które na zawsze zmieni?y pogl?d na kulinaria. Nic w tym dziwnego. Stosunkowo ma?o znanych nam kuchni ?wiata oferuje mo?liwo?? skosztowania surowej ryby. Dla wielu nie jest to zbyt du?a zach?ta, lecz tak naprawd? najtrudniejszy jest pierwszy krok, aby przekona? si? do smaku sushi.

W czym tkwi fenomen sushi

Ró?norodny wybór

Przez ca?y czas istnienia sushi powsta?o mnóstwo kombinacji smakowych, dzi?ki którym nawet najbardziej wymagaj?cy smakosze znajd? co? dla siebie. ??czenie smaków jest niejako domen? kuchni japo?skiej. Nie ma ?ci?le okre?lonych zasad smakowych co do przyrz?dzania tej potrawy. Wszystko tak naprawd? zale?y od osób, które b?d? spo?ywa?y t? potraw?.

Filozofia robienia sushi

Nale?y pami?ta? o tym, ?e w tworzenie sushi nie polega tylko i wy??cznie na osi?gni?ciu efektu. Prawda jest taka, ?e ca?y proces tworzenia tej potrawy jest niejako filozofi?, któr? wyznaje coraz wi?cej osób. Niektóre osoby nawet zaopatruj? si? w profesjonalne narz?dzia, aby w domowym zaciszu móc przygotowa? sushi rodem z prawdziwych restauracji i serwowa? je w?ród swoich znajomych. Jest to dowód na to, ?e sushi z potrawy bardzo niszowej sta? si? pe?noprawnym daniem, które jest serwowane w coraz wi?kszej ilo?ci restauracji. Dla wielu osób przeszkod? jednak jest cena, która zazwyczaj jest wysoka i to zniech?ca ich do skosztowania tej potrawy. Nale?y jednak pami?ta? o tym, ?e sushi jest bardzo syc?cym pokarmem i nie b?dziemy go je?? bardzo cz?sto, jak na przyk?ad pizz? czy makarony.