Jak cz?sto bada? znamiona?

Znamiona s? indywidualnym znakiem rozpoznawczym ka?dego z nas. Wi?kszo?? ludzi posiada na skórze drobne zmiany barwnikowe, okre?lane popularnym mianem pieprzyków. Zazwyczaj nie po?wi?camy im uwagi i nie przejmujemy si? ich obecno?ci?. Warto mie? jednak ?wiadomo??, ?e znamiona zaleca si? obserwowa? i regularnie bada?. Obowi?zek ten dotyczy w szczególno?ci osób, w których rodzinie by?y przypadki nowotworów skóry.

Jak samodzielnie kontrolowa? znamiona?

Wielu z nas posiada rozsiane na skórze znamiona, nazywane popularnymi pieprzykami. Na co dzie? raczej nie zwracamy na nie wi?kszej uwagi. Warto jednak mie? ?wiadomo??, ?e ka?de znami? jest potencjalnie nara?one na przekszta?cenie si? w zmian? nowotworow?. Dlatego warto na co dzie? obserwowa? i kontrolowa? swoje znamiona. Nasz? szczególn? uwag? powinny zwraca? te zmiany barwnikowe, które zaczynaj? si? powi?ksza?, zmienia? swój kszta?t oraz przejawia? inne, niepokoj?ce symptomy.

W takiej sytuacji warto jak najszybciej uda si? do dermatologa i podda? si? dodatkowej diagnostyce. Je?li natomiast nie widzimy niczego niepokoj?cego, dla w?asnego spokoju i w trosce o swoje zdrowie, znamiona powinni?my kontrolowa? u lekarza przynajmniej raz w roku. Cz?stsze wizyty zaleca si? natomiast osobom, w których bliskiej rodzinie s? znane przypadki nowotworów skóry – powinni oni profilaktycznie bada? swoje znamiona raz na ok. 6 miesi?cy.

Jak cz?sto bada? znamiona?

Dermatoskopia, czyli znamiona pod kontrol?

Podstawowym badaniem, które wykonuje si? w przypadku znamion skórnych, jest dermatoskopia. Jest to ca?kowicie bezpieczne, bezinwazyjne i bezbolesne badanie, które wykonamy w ka?dym gabinecie dermatologicznym. Dermatoskopia jest szczególnie wskazana dla osób z tendencj? do tworzenia si? znamion, w trakcie leczenia onkologicznego czerniaka oraz profilaktycznie u osób, które posiadaj? znamiona skórne.

Dermatoskopia pozwala na wykrycie czerniaka i innych nowotworów skórnych we wczesnym stadium ich rozwoju, co pozwala szybko wdro?y? odpowiednie leczenie, a niekiedy tak?e ocali? ?ycie. Jest to wi?c bardzo wa?ne badanie profilaktyczne, które warto wykonywa? regularnie, je?li posiadamy na swojej skórze znamiona i chcemy w najlepszy mo?liwy sposób zatroszczy? si? o swoje zdrowie.