Ksi?ga wieczysta - co to jest?

Ka?dy, kto planuje kupi? lub sprzeda? nieruchomo??, zetknie si? z ksi?g? wieczyst?. Ale co ona dok?adnie zawiera i do czego s?u?y? Ksi?ga Wieczysta jest jak dowód osobisty lub paszport dla Twojej nieruchomo?ci. Pokazuje stan prawny domu i jest podstawowym dokumentem. Jedn? z korzy?ci jest wiedza, kto jest w?a?cicielem nieruchomo?ci, mo?liwo?? lepszego zrozumienia, jak bezpieczne b?d? wszelkie transakcje. Ka?dy, kto jest zainteresowany kupnem nieruchomo?ci, mo?e sprawdzi? ewidencj? w?asno?ci gruntów. S? one dost?pne publicznie i ka?dy mo?e je przejrze? przed zakupem. Zapraszamy do artyku?u na temat ksi?gi wieczystej.

Czym dok?adnie jest ksi?ga wieczysta?

Ksi?ga Wieczysta (KWM) jest prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewn?trznych w celu zapewnienia jednolitej, przejrzystej i aktualnej obs?ugi wszystkich zarejestrowanych za jej po?rednictwem klientów w zwi?zku z zarejestrowanymi aktami w?asno?ci nieruchomo?ci i innymi prawami maj?tkowymi do nieruchomo?ci na czas nieokre?lony; które powinny by? udokumentowane.

Jakie informacje znajdziemy w ksi?dze wieczystej?

Przegl?daj?c ksi?g? wieczyst? mo?emy znale?? wa?ne informacje, które pomog? nam unikn?? potencjalnych niespodzianek zakupowych. Warto dok?adnie przeanalizowa? te cz??ci ksi?gi:

  • Dzia? I KW – informacje o adresie, powierzchni i rodzaju przeznaczenia nieruchomo?ci

  • Dzia? II KW – kto w rzeczywisto?ci ma prawo dysponowa? nieruchomo?ci?

  • Dzia? III KW – czy poza hipotekami na nieruchomo?? na?o?one s? inne ograniczenia w u?ytkowaniu

  • Dzia? IV KW – czy nieruchomo?? nie jest zad?u?ona

Za?o?enie ksi?gi wieczystej – co trzeba wiedzie??

Uzyskuj?c kredyt hipoteczny lub inwestuj?c w nieruchomo??, musisz upewni? si?, ?e ksi?ga wieczysta zawiera wszystkie niezb?dne informacje o Twoim zakupie. Brak aktualizacji tego rejestru mo?e prowadzi? do powa?nych problemów finansowych, je?li kto? pope?ni b??d i zg?osi prawo w?asno?ci do Twojej nieruchomo?ci.

Ksi?ga wieczysta - co to jest?

Za?o?enie ksi?gi wieczystej polega w praktyce na z?o?eniu wniosku wraz z za??cznikami w Wydziale Ksi?g Wieczystych s?du rejonowego, w?a?ciwego dla lokalizacji nieruchomo?ci. Wniosek nale?y sporz?dzi? na formularzu, który mo?na otrzyma? bezpo?rednio w s?dzie lub pobra? ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo?ci.