Permanentny wzrost warto?ci mieszka? w Warszawie

Od jakiego? czasu mo?na zaobserwowa? ci?g?? aprecjacj? cen mieszka? w stolicy Polski. Od nowego roku a? do dzi? dzie? skok cen mia? miejsce o 6,5 % wi?cej, w porównaniu do kwot styczniowych. Dane te pochodz? z raportu opracowanego przez osoby, zwi?zane z bran?? nieruchomo?ci. Od czego zale?y ten nieustanny rozwój cen i jak? kwot? nale?y wyda?, by kupi? mieszkanie w Warszawie? Na te pytania znajdzie si? odpowied? w niniejszych opisach.

Statystyczny koszt mieszkania w stolicy

Informacje z runku nieruchomo?ci podaj?, i? za metr kwadratowy nowego mieszkania, o surowym wygl?dzie nale?y po?wi?ci? oko?o 10 tysi?cy z?otych. Trzeba mie? na uwadze, ?e kameralne mieszkania maj? wi?ksz? warto?? cenow?. Na kwot? ma wp?yw tak?e lokalizacja, bli?ej ?ródmie?cia musimy by? przygotowani na wi?ksze ceny, czyli na Woli, ?oliborzu czy Mokotowie. Najmniej ceni? sobie mieszkania w Wawrze, Weso?ej, Rembertowie oraz Ursusie i Bia?o??ce. W ?ródmie?ciu ceny za m2 waha?y si? w okolicy 13 tysi?cy z?otych, prognozuje si?, ?e do ko?ca roku ta cena mo?e wynie?? nawet ponad 14 tysi?cy. Na Warszawskim ?oliborzu ?rednio za metr kwadratowy trzeba zap?aci? oko?o 12 tysi?cy z?otych, na Woli i Mokotowie ko?o 11 tysi?cy. Najcz??ciej kupcy decyduj? si? na 2-3 pokojowe mieszkania, rzadziej wybieraj? kawalerki czy bardzo du?e mieszkania i apartamenty w Warszawie.

Permanentny wzrost warto?ci mieszka? w Warszawie

Prognozy cenowe

Wiele na to wskazywa?o, ?e ceny mieszka? w Warszawie pod koniec roku 2019 obni?? si?, niestety tak nie b?dzie, poniewa? ceny ca?y czas pn? si? do przodu. Sytuacja ta spowodowana jest du?ym zainteresowaniem ze strony nabywców, którzy kupuj? mieszkania pod ró?nego rodzaju inwestycje. Podobnie koszty przekazywane na prace budowalne dro?ej? (w tym i wszelkie materia?y), ze wzgl?du na rosn?cy deficyt profesjonalistów w tej dziedzinie. Zmniejszaj? si? równie? obszary, które mo?na przekszta?ci? pod budowy nowych mieszka?. Ceny nieruchomo?ci gwa?townie wzros?y w dzielnicy Weso?a, ?oliborz, Targówek oraz W?ochy. Jedynie na Rembertowie warto?? cen mieszka? uleg?y spadkowi.