Jak usun?? przebarwienia z?b?w?

Zachowanie naturalnej bieli z?bów to marzenie wielu z nas. Niestety utrzymanie takiego stanu jamy ustnej nie zawsze jest mo?liwe, g?ównie przez czynniki zewn?trzpochodne. Na szcz??cie istnieje wiele skutecznych metod usuwania przebarwie?. Poznaj najwa?niejsze z nich.

Co powoduje przebarwienia z?bów?

Czynniki wp?ywaj?ce na barw? p?ytki naz?bnej mo?na podzieli? na zewn?trzpochodne oraz wewn?trzpochodne. Pierwsze z nich s? z natury ?atwiejsze do usuni?cia, poniewa? powodowane s? przez preparaty, pokarmy lub p?yny przyjmowane doustnie. G?ówn? przyczyn? s? barwniki w nich zawarte. Do najcz??ciej wymienianych nale?? papierosy, kawa, herbata, cola, oran?ada i wino, a tak?e niektóre leki przyjmowane d?ugotrwale. Zawarto?? listeryny czy chlorheksydyny w ?rodkach farmaceutycznych mo?e barwi? p?ytk? naz?bn? na ?ó?tobr?zowy kolor, a nawet spowodowa? pojawienie si? czarnych plamek, które bywaj? niezwykle trudne do wybarwienia.

Czynniki wewn?trzpochodne s? trudniejsze do usuni?cia, poniewa? wp?ywaj? na stan z?ba od wewn?trz. Zalicza si? do nich zaburzenia na tle hormonalnym, niedro?no?? przewodów ?ó?ciowych, porfiria czy fluoroza (spowodowana przyjmowaniem nadmiernej ilo?ci fluoru).

Jak usun?? przebarwienia z?b?w?

Usuwanie przebarwie? domowymi sposobami

Istnieje kilka metod na to, by pozby? si? nieestetycznych przebarwie? na z?bach. Warto rozejrze? si? za ?rodkami, które charakteryzuj? si? zwi?kszon? ?cieralno?ci?. Zalicza si? do nich pasty wybielaj?ce, a tak?e specjalne paski oraz ?ele wybielaj?ce.

Najlepsze efekty przynios? jednak zabiegi wykonane pod okiem stomatologa. Specjalista mo?e zaproponowa? skaling lub piaskowanie, których celem jest usuwanie nagromadzonego osadu naz?bnego. Do równie popularnych zabiegów nale?y wybielanie z?bów. Metoda opiera si? na stosowaniu specjalnych nak?adek, chocia? stomatolog mo?e zaleci? tak?e terapi? z udzia?em strumienia ?wiat?a pochodz?cego ze specjalistycznej lampy.

Nie wszystkie rodzaje przebarwie? da si? jednak usun??. W takich sytuacjach popularne jest stosowanie licówek, koron, czy materia?ów kompozytowych.