Defibrylatory AED w miejscu pracy. Dlaczego warto w nie zainwestowa??

Defibrylatory AED to niewielkie urz?dzenia, które pe?ni? jednak bardzo istotn? funkcj? – pozwalaj? na przywrócenie prawid?owej pracy serca u osób z nag?ym zatrzymaniem kr??enia. Korzystanie z nich nie wymaga przeszkolenia ani wiedzy medycznej, co pozwala na skuteczne niesienie pierwszej pomocy ka?dej osobie, która ma takie urz?dzenie w zasi?gu r?ki. Defibrylatory AED s? dost?pne w wielu miejscach, a ich liczba systematycznie ro?nie. Dlaczego ka?da firma powinna rozwa?y? ich zakup?

Defibrylatory AED i ich rola w ratowaniu ludzkiego ?ycia i zdrowia

Nag?e zatrzymanie kr??enia mo?e zdarzy? si? ka?dej osobie w ka?dej praktycznie sytuacji. Wed?ug statystyk prze?ywalno?? takich osób bez otrzymania natychmiastowej pomocy medycznej oraz u?ycia specjalistycznego sprz?tu wynosi zaledwie 5%. Szanse na przywrócenie funkcji ?yciowych oraz powrót do pe?ni zdrowia zdecydowanie zwi?ksza u?ycie defibrylatora AED, który za pomoc? impulsu elektrycznego przywraca sercu prawid?owy rytm. Dzi?ki temu urz?dzeniu szanse na prze?ycie osoby z nag?ym zatrzymaniem kr??enia wzrastaj? do a? 70%.

Defibrylator AED do niewielkie, przeno?ne urz?dzenie, którego zadaniem jest przeprowadzenie u?ytkownika przez ca?y proces reanimacji oraz przywrócenie osobie poszkodowanej prawid?owej akcji serca. Z defibrylatorów serca korzysta? mo?e ka?da osoba, gdy? do ich u?ycia nie jest konieczna specjalistyczna wiedza medyczna ani przebyte szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Defibrylatory AED za pomoc? prostych komunikatów g?osowych przeprowadzaj? bowiem u?ytkownika przez ca?y proces resuscytacji pozwalaj?c mu przywróci? funkcje ?yciowe osobie poszkodowanej zanim na miejscu zjawi? si? s?u?by medyczne.

Defibrylatory AED w miejscu pracy. Dlaczego warto w nie zainwestowa??

Defibrylatory AED i ich znaczenie w miejscu pracy

Defibrylatory AED pojawiaj? si? w coraz wi?kszej liczbie miejsc w Polsce. S? dost?pne w cz?sto ucz?szczanych miejscach publicznych, w instytucjach oraz placówkach s?u?by zdrowia. Z przeno?nych urz?dze? tego typu korzystaj? tak?e s?u?by ratownicze, policja oraz sta? miejska. Coraz wi?cej prywatnych firm decyduje si? na ich zakup oraz umieszczenie w miejscu pracy. To bardzo dobra decyzja, gdy? defibrylatory AED stanowi? nieocenione narz?dzie pozwalaj?ce lepiej chroni?, a w razie potrzeby tak?e uratowa? bezcenne ?ycie ludzkie.

Do nag?ego zatrzymania kr??enia mo?e doj?? w ka?dej niemal sytuacji. W przypadku zatrzymania akcji serca to sekundy decyduj? o tym, czy dan? osob? uda si? uratowa?. Defibrylatory AED umieszczone w miejscu pracy pozwalaj? wi?c na szybk? reakcj? oraz natychmiastowe rozpocz?cie akcji ratowniczej w przypadku stwierdzenia nag?ego zatrzymania kr??enia u pracownika. Reanimacja mo?e zosta? bezpiecznie przeprowadzona przez ka?d? osob? b?d?c? ?wiadkiem zdarzenia.

Urz?dzenie po umieszczeniu elektrod na klatce piersiowej osoby poszkodowanej bada jej funkcje ?yciowe oraz podejmuje decyzj? o konieczno?ci przeprowadzenia defibrylacji. Si?a oraz parametry impulsu elektrycznego zostaj? przez urz?dzenie dopasowane do sytuacji osoby reanimowanej. Przeno?ne defibrylatory aed umieszczone w miejscu pracy daj? wi?c mo?liwo?? szybkiej reakcji oraz przywrócenia funkcji ?yciowych u osoby z nag?ym zatrzymaniem kr??enia zanim na miejsce zdarzenia przyb?dzie karetka pogotowia.