Powołanie prawnika

Zasady przyznawania prawnika z urzędu

Wiele spraw w sądzie wymaga wynajęcia prawnika, który pomoże w wygraniu toczącej się rozprawy. Jednak czasami na drodze do wynajęcia pomocy prawnej stoją problemy finansowe. W takiej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, by pojawił się prawnik z urzędu. Wyznacznikiem do takiej sytuacji jest wcześniejsze zwolnienie przez sąd z wszelkich kosztów sądowych jednej ze stron. Jednak, żeby prawnik z urzędu mógł zostać przyznany, zachodzi konieczność przedstawienia dowodów, zgodnie z którymi potwierdzi się fakt, że strona nie może pokryć kosztów powołania dowolnego prawnika.

Powołanie prawnika

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Zanim zostanie przyznany prawnik z urzędu konieczne jest spełnienie niezbędnych formalności. Pierwszą jest skierowanie odpowiedniego wniosku do sądu, przed którym odbywa się rozprawa. Niezbędne jest w tym momencie okazanie oświadczenia o stanie majątkowym i źródłach utrzymania, co spowoduje, że zostanie powołany prawnik z urzędu, lub przeciwnie. Sąd często decyduje się w takich sytuacjach na odebranie przyrzeczenia o prawdziwości i rzetelności przedłożonego oświadczenia.

Prawa uczestnika postępowania

Sąd umożliwia uczestnikom postępowania wskazanie kto miałby wystąpić jako prawnik z urzędu. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do Okręgowej Rady Adwokackiej, która samodzielnie wyznaczy oddelegowanego pełnomocnika. Jeżeli jednak sąd z ważnych powodów uzna, że prawnik z urzędu jest zbędny w danym postępowaniu, nie będzie on w ogóle powołany, choć nie zdarza się to zbyt często. Przy powołaniu prawnika z urzędu sąd kierując się dobrem strony postępowania ocenia, czy sprawa jest na tyle skomplikowana, by musiał wkroczyć w nią prawnik z urzędu. W przypadku, gdy sąd odmówił powołania prawnika z urzędu, stronie postępowania nie przysługuje kolejny wniosek, chyba, że zostaną w nim wskazane zupełnie inne przesłanki. W przeciwnym wypadku decyzja sądu w tym zakresie nie przewiduje możliwości odwołania się od niej, dlatego jest to decyzja ostateczna.