Powo?anie prawnika

Zasady przyznawania prawnika z urz?du

Wiele spraw w s?dzie wymaga wynaj?cia prawnika, który pomo?e w wygraniu tocz?cej si? rozprawy. Jednak czasami na drodze do wynaj?cia pomocy prawnej stoj? problemy finansowe. W takiej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, by pojawi? si? prawnik z urz?du. Wyznacznikiem do takiej sytuacji jest wcze?niejsze zwolnienie przez s?d z wszelkich kosztów s?dowych jednej ze stron. Jednak, ?eby prawnik z urz?du móg? zosta? przyznany, zachodzi konieczno?? przedstawienia dowodów, zgodnie z którymi potwierdzi si? fakt, ?e strona nie mo?e pokry? kosztów powo?ania dowolnego prawnika.

Powo?anie prawnika

Jakie dokumenty nale?y przedstawi??

Zanim zostanie przyznany prawnik z urz?du konieczne jest spe?nienie niezb?dnych formalno?ci. Pierwsz? jest skierowanie odpowiedniego wniosku do s?du, przed którym odbywa si? rozprawa. Niezb?dne jest w tym momencie okazanie o?wiadczenia o stanie maj?tkowym i ?ród?ach utrzymania, co spowoduje, ?e zostanie powo?any prawnik z urz?du, lub przeciwnie. S?d cz?sto decyduje si? w takich sytuacjach na odebranie przyrzeczenia o prawdziwo?ci i rzetelno?ci przed?o?onego o?wiadczenia.

Prawa uczestnika post?powania

S?d umo?liwia uczestnikom post?powania wskazanie kto mia?by wyst?pi? jako prawnik z urz?du. Ostateczna decyzja w tej sprawie nale?y jednak do Okr?gowej Rady Adwokackiej, która samodzielnie wyznaczy oddelegowanego pe?nomocnika. Je?eli jednak s?d z wa?nych powodów uzna, ?e prawnik z urz?du jest zb?dny w danym post?powaniu, nie b?dzie on w ogóle powo?any, cho? nie zdarza si? to zbyt cz?sto. Przy powo?aniu prawnika z urz?du s?d kieruj?c si? dobrem strony post?powania ocenia, czy sprawa jest na tyle skomplikowana, by musia? wkroczy? w ni? prawnik z urz?du. W przypadku, gdy s?d odmówi? powo?ania prawnika z urz?du, stronie post?powania nie przys?uguje kolejny wniosek, chyba, ?e zostan? w nim wskazane zupe?nie inne przes?anki. W przeciwnym wypadku decyzja s?du w tym zakresie nie przewiduje mo?liwo?ci odwo?ania si? od niej, dlatego jest to decyzja ostateczna.