O?awa - nowe mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus

O?awa, miasto w województwie dolno?l?skim, które w ramach programu Mieszkanie Plus, zostanie wzbogacone o 144 mieszkania, gdzie ?redni metra? jednego z nich wynosi? b?dzie ok. 51 metrów kwadratowych. Przewidywany termin pocz?tku prac budowlanych, to pierwszy kwarta? 2020r. Znana jest równie? lokalizacja tej inwestycji. Mieszkania powstan? na dzia?ce mieszcz?cej si? przy ul. Paderewskiego.

W ramach programu powstan? kolejne wie?owce?

Inwestycja, o której mowa, przewiduje wybudowanie trzech czteropi?trowych budynków. Nie b?d? to jednak kolejne wie?owce, a przytulne i raczej kameralnie wygl?daj?ce bloki. Mieszkania, które maj? tam powsta?, maj? odpowiada? na potrzeby mieszka?ców. B?d? to mieszkania zarówno trzypokojowe o wi?kszym metra?u, jak i kawalerki. W?ród nich znajd? si? tak?e mieszkania dwupokojowe. Burmistrz O?awy, Tomasz Frischmann, wskazuje, ?e jest to miasto, które w ostatnim czasie do?? pr??nie si? rozwija. Liczba mieszka?ców wzrasta, a wraz z tym wzrasta potrzeba, by tworzy? nowe miejsca do ?ycia, a nie tylko pracy. Osiedle b?dzie wzniesione w dogodnej okolicy. W bliskiej odleg?o?ci znajduj? si? bowiem sklepy spo?ywcze, placówki us?ugowe m.in. poczta, a tak?e placówki o?wiatowe.

O?awa - nowe mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus

Wa?nym elementem ka?dego osiedla, jest ?atwy dost?p do komunikacji miejskiej. Na o?awskim osiedlu b?dzie to zapewnione- przystanki autobusowe s? ulokowane nieopodal planowanej budowy. Inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus uzupe?nia budownictwo w ramach TBS.

Czy program Mieszkanie plus dzia?a tylko w O?awie?

Program obejmuje O?aw?, jako jedno z kilku miast na Dolnym ?l?sku. Wcze?niej w ramach tego projektu, rozstrzygni?to konkurs architektoniczny we Wroc?awiu, natomiast w Wa?brzychu proces weryfikacji wniosków jeszcze trwa. Sam program nie jest natomiast zwi?zany tylko z jednym regionem. W ramach Mieszkania Plus- w Bia?ej podlaskiej, Jarocinie i K?pnie, oddano ju? do u?ytku ??cznie 480 mieszka?. Do mieszka? w Gdyni, oraz w Wa?brzychu, najemcy b?d? mogli si? wprowadzi? w pierwszym pó?roczu bie??cego roku.