Studia ? czy warto na nie i???

M?ode pokolenie nieustanne otrzymuje od doros?ych multum pyta? dotycz?cych szko?y, znajomych, zainteresowa? czy sympatii. Wraz z up?ywem lat pytania te nadal im towarzysz?, jednak?e dotycz? coraz bardziej „doros?ych” spraw. Jednym z nich jest pytanie o studia. Wbrew pozorom odpowied? na nie dla 18-19 latka nie jest tak oczywista. Musi dok?adnie przeanalizowa? za i przeciw wynikaj?ce ze studiowania, by móc w pe?ni ?wiadomie odpowiedzie? na to pytanie.

Modyfikacje rynku pracy

Ka?dy m?ody cz?owiek widzi naocznie b?d? z narracji innych jest w stanie zauwa?y?, ?e rzeczywisto?? bardzo szybko podlega dynamicznym zmianom. W g?owie wielu m?odocianych wyst?puje przekonanie, ?e wykszta?cenie gwarantuje dobr? prac? i zarobki. Nie jest to niestety regu??, cz?sto osoby, które s? po szko?ach ?rednich czy zawodowych pracuj? na du?o lepszych stanowiskach i otrzymuj? znacznie lepsze wynagrodzenie ni? osoby z magistrem. Trzeba by? ?wiadomym tego, ?e dyplom studiów wy?szych nie daje gwarancji na zdobycie ciekawej pracy i wysokiej pensji. Ogromnie wa?ne jest to jakie studia wybieramy, dlaczego chcemy na nie pój?? i jak sobie wyobra?amy nasz? przysz?o?? po nich.

Studia ? czy warto na nie i???

Pytania jakie nale?y sobie zada? przed wyborem studiów

Przed ostatecznym wyborem nale?y zada? sobie kilka istotnych pyta?. Pierwszym z nich jest to po co si? chce i?? na studia, czego po nich oczekujemy, jak? wiedz? maj? nam przekaza?, czy dadz? nam wykszta?cenie po??dane na rynku pracy, czy s? jedynie wyborem zwi?zanym z naszymi zainteresowaniami. Odpowiedzi te s? bardzo wa?ne, ka?da osoba my?l?ca o studiach powinna sobie na nie odpowiedzie?. Brak ?wiadomo?ci mo?e skutkowa? tym, ?e po studiach nie b?dziemy pracowa? w zawodzie. Cz?sto si? s?yszy o przypadkach kasjerów, którzy s? po socjologii czy innych ma?o perspektywicznych studiach pracuj? na zupe?nie innym stanowisku ni? posiadane wykszta?cenie. Ponad 50% Polaków nie pracuje na stanowisku, które nie jest powi?zane z ich wykszta?ceniem i studiami. Cho? 75% absolwentów uwa?a, i? kierunkowe wykszta?cenie pomaga w znalezieniu zatrudnienia.