Wystawa dzie? sztuki zako?czona kradzie??

Do do?? niezwyk?ego zdarzenia dosz?o w Poznaniu. Po wystawie dzie? sztuki, zorganizowanej w jednym z hoteli na terenie miasta, okaza?o si?, ?e jeden z obrazów zosta? skradziony.

Je?li w pierwszej chwili pokusili?cie si? o skojarzenie, ?e jest to najprawdopodobniej scenariusz nowego filmu, w którym znów planowana jest kradzie? s?ynnego dzie?a sztuki- to jeste?cie w b??dzie. Owszem sytuacja jest niecodzienna, ale wydarzy?a si? naprawd?.

Do kogo nale?y skradziony obraz?

Obraz pochodzi z prywatnej kolekcji. W?a?ciciel zgodzi? si? na jej wystaw? w jednym z pozna?skich hoteli. Po zako?czeniu imprezy, eksponaty przygotowywano do transportu i w tym w?a?nie momencie- dosz?o do kradzie?y. Osoba, która by?a odpowiedzialna za dostarczenie kolekcji ponownie do w?a?ciciela, o tym, ?e kolekcja zosta?a pomniejszona o jedn? sztuk?, zorientowa?a si? dopiero na drugi dzie? po wystawie. Z informacji przekazanych przez podinspektor Iwon? Liszczy?sk? z wielkopolskiej policji, wiemy, ?e zawiadomienie o przest?pstwie wp?yn??o natychmiast po tym, jak zorientowano si?, ?e kolekcja nie jest kompletna.

Kim by? z?odziej?

Dzi?ki szybkiej pracy policji, na pozytywne zako?czenie sprawy nie trzeba by?o d?ugo czeka?. W pierwszej kolejno?ci dokonano analizy zabezpieczonych nagra? z monitoringu, a tak?e zebrano wszelkie niezb?dne informacje, aby jak najszybciej wyja?ni? spraw? i odnale?? obraz. Po ustaleniu wszelkich faktów, okaza?o si?, ?e z?odziejem by? 34-letni mieszkaniec Poznania i ju? kolejnego dnia po zg?oszeniu zdarzenia, policjanci udali do jego mieszkania.

Wystawa dzie? sztuki zako?czona kradzie??

Wed?ug informacji przekazanych przez policj?, m??czyzna nie kry? zdziwienia, gdy do jego mieszkania zapukali policjanci. Jak si? pó?niej okaza?o, obraz przechowywa? w swoim mieszkaniu. Jako przyczyn? dokonania kradzie?y, wskaza? po prostu skorzystanie z okazji, gdy? przechodzi? obok hotelu, ale nie planowa? wcze?niej dokonania tej kradzie?y. Wykorzystanie chwili nieuwagi osoby odpowiedzialnej za spakowanie kolekcji i oddanie jej w?a?cicielowi, spowodowa?o, ?e teraz 34-latkowi zostan? postawione zarzuty. Grozi mu do pi?ciu lat pozbawienia wolno?ci.