Stroje triathlonowe dla dzieci

Triathlon, czyli dyscyplina sportu indywidualnego zrzesza ludzi na ca?ym ?wiecie. Uprawiaj? go g?ównie doro?li, jednak starsze osoby (powy?ej 60 roku ?ycia) oraz dzieci tak?e rywalizuj? mi?dzy sob? w konkursach krajowych czy te? mi?dzynarodowych. Z uwagi na spor? popularno?? tzw. trójboju sportowego ??cz?cego p?ywanie, jazd? na rowerze oraz bieganie konkurencja jest dosy? spora w ka?dej grupie wiekowej. Dlatego warto zainwestowa? w specjalistyczne stroje triathlonowe. Dzi?ki temu b?dziemy mogli ?atwiej uzyska? przewag? na zawodach lub pobi? swoje rekordy treningowo, aby zweryfikowa? rzeczywisty progres na przestrzeni konkretnego okresu.

Stroje triathlonowe dla dzieci

Jak wybra? stroje triathlonowe dla dzieci?

Przygotowuj?c swoje dziecko do starcia w triathlonie, warto postara? si? o odpowiednie, profesjonalne wyposa?enie, zgodne z aktualnymi wymogami. W pierwszej kolejno?ci nale?y zastanowi? si? na wyborem stroju triathlonowego. Powinien on by? dopasowany do cia?a (przylegaj?cy), umo?liwiaj?c komfortowe poruszanie si?. Je?li b?dzie za ciasny – dziecko mo?e zacz?? si? lekko poddusza?. W odwrotnym przypadku wn?trze stroju ulegnie napowietrzeniu.

Przed zakupem ka?dy strój rekomendujemy przetestowa? w wodzie. Najlepiej zabra? dziecko na basen lub otwart? przestrze? i zaproponowa? mu przep?yni?cie d?u?szego dystansu (np. 2-3 kilometrów). Po wst?pnym te?cie warto zapyta? naszej pociechy, czy strój jej nie ociera – dzi?ki temu zweryfikujemy, czy materia? jest odpowiedni.

Gdzie kupi? stroje triathlonowe dla dzieci?

Oferta producentów dystrybuuj?cych strojami triathlonowymi jest bardzo rozbudowana. Z do?wiadczenia mo?emy stwierdzi?, ?e trafnym wyborem b?dzie sprawdzenie sklepu internetowego tri-magic.pl. Oferta tego producenta jest bogata w wysokiej jako?ci stroje triathlonowe dla dzieci oraz sprz?t potestowy wysokiej klasy w bardzo korzystnych cenach (ni?szych nawet o kilkadziesi?t procent). 

Stroje triathlonowe dla dzieci

Polecamy równie? wyposa?y? si? w od?ywki – przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i doros?ych (np. ?ele energetyczne lub napoje izotoniczne). Dost?pne s? te? bidony triathlonowe, koszyki rowerowe, saszetki na ram?, a tak?e inne niezb?dne elementy wyposa?enia ka?dego triathlonisty (np. okulary p?ywackie, buty biegowe czy te? bluzy typu hoodie). Zach?camy do kupowania online.

Ile kosztuj? stroje triathlonowe dla dzieci?

Stroje triathlonowe dzieci?ce kosztuj? zazwyczaj w okolicach kilkuset z?otych. Je?li pod uwag? we?miemy przyk?adowo ofert? tri-magic.pl, mo?emy wyposa?y? swoj? pociech? w strój triathlonowy spirit junior za mniej wi?cej 200 z?. W porównaniu do profesjonalnych pianek triathlonowych jest to dosy? niska cena, jednak warto wzi?? pod uwag? fakt, i? tego typu rozwi?zania wykorzystuje si? maksymalnie do 12-13 roku ?ycia.

Producent tri-magic.pl dysponuje równie? wypo?yczalni? strojów – do przetestowania oraz na zawody. Je?li masz pytania – skontaktuj si? z dystrybutorem. Serdecznie zach?camy do zakupów online w naszym sklepie internetowym. Do??cz do grona zadowolonych klientów ju? dzi?.